София информация за общините и административните услуги,София албуми,София градът на мечтите
София информация за красивата ни столица София

ЕСГРАОН

Услугите се предоставят от отдел “Административно и информационно обслужване” в Общински център за информация и обслужване на гражданите (Телефон: 980 12 64 – ЕСГРАОН)


Работно време: 08.30 - 17.00 ч.


1. Издаване на удостоверение за наследници
- документ за самоличност на един от наследниците, който попълва декларацията
- попълнена молба-декларация по образец.

2. Издаване на удостоверение за семейно положение
- документ за самоличност
- декларация по образец

3. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец
- документ за самоличност
- заявление по образец, в което са посочени имената на чуждият гражданин и пълните данни на българският гражданин.

4. Издаване на удостоверение за родствени връзки
- документ за самоличност
- декларация по образец

5. Издаване на удостоверение за идентичност на име
- документ за самоличност
- декларация по образец
- документи в които е установена разликата

6. Адресна регистрация
- документ за самоличност
- попълнена адресна карта за настоящ адрес
- настоящ адрес е адреса на който лицето пребивава.

7. Заявление за постоянен адрес
- документ за самоличност
- попълнено заявление за постоянен адрес по образец
- удостоверение за раждане
- удостоверение за граждански брак/ако има такъв/
- решение за развод/ако има такъв/

8. Заверка на преписи от документи
- документ за самоличност

9. Удостоверение за идентичност на адрес, в случаите на променени имена на улици и ж.к.
- молба свободен текст
- документ за самоличност

10. Удостоверение от стар регистър за население за Дирекция “Българско гражданство” на МП и за доказване на факти пред съда
- заявление
- документ за самоличност
- съдебно удостоверение

11. Вписване в регистъра за население на български граждани, живущи преимуществено в чужбина
- документ за самоличност
- удостоверение от Дирекция “Българско гражданство” на МП
- заявление за постоянен адрес в РБ
- документи по гражданско състояние-удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак и др.

12. Вписване в регистъра за население на новоприети български граждани с Указ на Президента
- документ за самоличност
- удостоверение от Дирекция “Българско гражданство” на МП
- заявление за постоянен адрес
- адресна карта
- документи по гражданско състояние, преведени и легализирани

13.Вписване в регистъра за население на чужденци с разрешено постоянно пребиваване в РБ
- Документ за самоличност
- писмо от ДНСП за разрешено постоянно пребиваване в РБ,
- заявление за постоянен адрес
- адресна карта
- документи по гражданско състояние, преведени и легализирани

14. Вписване в регистъра за население бежанци с предоставен статут на бежанец или предоставена хуманитарна закрила
- документ за самоличност
- писмо от Агенцията за бежанците
- заявление за постоянен адрес

15. Приемане на заявление за промяна/възстановяване на име/ по чл.19а от ЗГР
- документ за самоличност
- заявление по образец с нотариална заверка на подписа

16. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението
- документ за самоличност
Уебсайт в alle.bg